ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Sběrný dvůr Nádražní

Otevírací doba: Po-Pá: 7:30 - 11:30, 12 - 17h
So: 8:00 - 12:00
V den státního svátku je sběrný dvůr uzavřen!
Tel.: +420 465 321 072, +420 725 831 971

Slouží k odběru odpadů od občanů Lanškrouna. Odběr odpadů je podmíněn předložením čipu, který občanovi (plátci poplatku) vydají pracovníci sběrného dvora po předložení občanského průkazu.
Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr.
Zde odebíráme: plasty, papír, sklo, kovy, elektro, textil, dřevo, bio odpad (trávu, listí, ovoce, větve), stavební odpad (ne množství v řádech tun na nákladních autech), nebezpečné odpady ….. = jen odpady schválené Rozhodnutím KrÚ Pardubického kraje.

Azbest, eternit (nebezpečné odpady) je nutné vozit na sběrný dvůr jen v obalech (různé pytle – plast, juta…). Nezabalený odpad nesmí obsluha sběrného dvora převzít. Platnost: od 14.5.2021.

Sběrná místa a sběrný dvůr

Slouží k odběru odpadů od občanů Lanškrouna. Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr v sídle Technických služeb na ulici Nádražní 33.

Začátek a konec otevření sběrných míst závisí na počasí, to znamená, že sběrná místa budou otevřena od dubna do listopadu pouze v případě přijatelného počasí. V období, kdy jsou sběrná místa uzavřena, lze v případě potřeby výše uvedené odpady odložit od 7:30 do 17:oo hod. od pondělí do pátku a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. za stejných podmínek v areálu Technických služeb v ulici Nádražní č. 33.

Pro občany Lanškrouna – držitele čipu

Bezplatný odběr pouze na sběrných místech:

Papír a karton - čistý, nezamaštěný, bez obsahu průklepového papíru a bez folie z umělé hmoty. Nepatří sem papírové pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, tetrapakové obaly apod.

Vlnitá lepenka - u krabic, prosíme, sešlápnutím zmenšit jejich objem.

Sklo - prázdné láhve a sklenice bez keramiky a porcelánu, třídíme zvlášť barevné a bílé do jednotlivých kontejnerů. Tabulové sklo patří do barevného skla. Sklo s drátěnou vložkou a autoskla odevzdáme do směsného komunálního odpadu.

Kovy - třídit železné a neželezné kovy.

Plasty + tetrapak - nádoby od nápojů, pracích a mycích prostředků a potravin, kelímky od potravin, plastové folie, plastové nákupní tašky, přepravky od nápojů apod. Nádoby musí být prázdné a čisté. Láhve neuzavírat a sešlápnout pro zmenšení objemu. Tetrapak obaly vypláchnout a sešlápnout. Neuvedené plasty, například podlahové krytiny, bakelit, znečištěné folie patří do zbytkového odpadu.

Bioodpad - drny, listí, tráva, rostliny bez přísad. Větve a klestí svázané v otepích. Kořeny a pařezy zvlášť. Ostříhané růže, pokud jsou stonky zelené, přímo do bioodpadu, staré zdřevnatělé zvlášť pro drcení.

Směsný komunální odpad - v přiměřeném množství na osobu - celofán, keramika, porcelán, sklo s drátěnou vložkou a autoskla, matrace apod.

Bezplatný odběr pouze ve sběrném dvoře:

VELKOOBJEMNÉ ODPADY - nábytek, koberce, lino, pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, špinavé folie, atd.

ELEKTROODPADY A ZBYTKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ - veškeré kompletní elektrospotřebiče vyčištěné a bez náplní (bez fritovacího oleje, sáčků s prachem atd.)

Nebezpečné odpady suché baterie (primární články)
nerozbitné rtuťové výbojky, zářivky, úsporné žárovky
- olověné akumulátory
- rtuťové teploměry - nerozbité
- oleje, olejové filtry, nádoby na oleje
- zbytky ředidel a nátěrových hmot
- zbytky prostředků pro chemickou ochranu proti plevelům a škůdcům
- výrobky domácí spotřební chemie
prázdné plechové a plastové obaly od barev a olejů

Další možnosti k uložení nebezpečných odpadů:
- primární suché články (monočlánky) lze odevzdat v prodejnách s příslušným elektrozbožím a v kontejnerech umístěných spolu s kontejnery na separovaný odpad.
- vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat v prodejnách elektro
- prošlé a nespotřebované léky odevzdávejte v lékárnách

Ukládání odpadů za poplatek pouze ve sběrném dvoře:

Od 1. 1. 2022 se za poplatek se ve sběrném dvoře odebírá stavební odpad (suť, beton, cihly, malta, kámen) pouze při překročení limitu 300 kg na držitele čipu a kalendářní rok. Jedná se o katalogové číslo 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06.

Od 1. 1 2022 platí nová Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Pro podnikatele

Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr v sídle Technických služeb na ulici Nádražní 33.

Likvidace většího množství odpadů včetně výkopových zemin a stavební suti zajišťují Technické služby Lanškroun, s.r.o., na základě objednávky za ceny dle platného ceníku, který je k dispozici v TS.

Další možnosti k uložení nebezpečných odpadů:
Primární suché články (monočlánky) lze odevzdat v prodejnách s elektrozbožím a v kontejnerech umístěných spolu s kontejnery na separovaný odpad.
Prošlé a nespotřebované léky lze odevzdat v lékárnách.

Sankce Porušení povinností daných vyhláškou o hospodaření s komunálním odpadem a zákonem o odpadech fyzickou osobou nepodnikající postihuje obec v přenesené působnosti pokutou až do výše 20.000,-Kč.

Za porušení povinností se počítá i například uložení domovního odpadu mimo vyjmenovaná místa, tzn. vedle popelových nádob, kontejnerů na separovaný odpad, na veřejné prostranství, před vstupní vrata sběrných dvorů, skládky apod. Fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání uloží obec v přenesené působnosti za porušení povinnosti dané zákonem o odpadech pokutu do výše až 300 000 Kč.