ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Sběrný dvůr Nádražní

Otevírací doba: Po-Pá: 7:30 - 11:30 hod., 12:00 - 17:00 hod.
So: 8:00 - 12:00 hod.
V den státního svátku je sběrný dvůr uzavřen!
Tel.: +420 725 831 971

Slouží k odběru odpadů od občanů Lanškrouna a od ostatních soukromých a podnikatelských subjektů. Odběr odpadů od občanů města Lanškroun je podmíněn předložením čipu, který občanovi města Lanškroun (plátci poplatku) vydají pracovníci sběrného dvora po předložení občanského průkazu..
Zde odebíráme: plasty, papír, sklo, kovy, elektro, textil, dřevo, bio odpad (trávu, listí, ovoce, větve), stavební odpad (ne množství v řádech tun na nákladních autech), nebezpečné odpady ….. = jen odpady schválené Rozhodnutím KrÚ Pardubického kraje, viz ikona Ceník služeb – Ceny za likvidaci odpadů ve sběrném dvoře.

Azbest, eternit (klasifikováno jako nebezpečné odpady) je nutné vozit na sběrný dvůr jen v obalech (různé pytle – plast, juta…). Tento nezabalený odpad obsluha sběrného dvora není povinna převzít.

Pro občany Lanškrouna – držitele čipu

Bezplatný odběr pouze na sběrných místech:

Papír a karton - čistý, nezamaštěný, bez obsahu průklepového papíru a bez folie z umělé hmoty. Nepatří sem papírové pytle od cementu, malty, lepidel, celofán, tetrapakové obaly apod.

Vlnitá lepenka - u krabic, prosíme, sešlápnutím zmenšit jejich objem.

Sklo - prázdné láhve a sklenice bez keramiky a porcelánu, třídíme zvlášť barevné a bílé do jednotlivých kontejnerů. Tabulové sklo patří do barevného skla. Sklo s drátěnou vložkou a autoskla odevzdáme do směsného komunálního odpadu.

Kovy - třídit železné a neželezné kovy.

Plasty + tetrapak - nádoby od nápojů, pracích a mycích prostředků a potravin, kelímky od potravin, plastové folie, plastové nákupní tašky, přepravky od nápojů apod. Nádoby musí být prázdné a čisté. Láhve neuzavírat a sešlápnout pro zmenšení objemu. Tetrapak obaly vypláchnout a sešlápnout. Neuvedené plasty, například bakelit, znečištěné folie patří do zbytkového odpadu.

Bioodpad - drny, listí, tráva, rostliny bez přísad. Větve a klestí svázané v otepích. Kořeny a pařezy zvlášť. Ostříhané růže, pokud jsou stonky zelené, přímo do bioodpadu, staré zdřevnatělé zvlášť pro drcení.

Směsný komunální odpad - v přiměřeném množství na osobu - celofán, keramika, porcelán, sklo s drátěnou vložkou a autoskla apod.

Bezplatný odběr pouze ve sběrném dvoře:

OBJEMNÉ ODPADY - nábytek, matrace, koberce, lino, podlahové krytiny atd.

ELEKTROODPADY A ZBYTKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ - kompletní v režimu zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, nekompletní v režimu odpadů - veškeré kompletní elektrospotřebiče vyčištěné a bez náplní (bez fritovacího oleje, sáčků s prachem atd.)

Nebezpečné odpady - suché baterie (primární články) - v režimu zpětného odběru výrobků s ukončenou životností - lze odevzdávat v prodejnách s příslušným zbožím
- nerozbitné rtuťové výbojky, zářivky, úsporné žárovky - v režimu zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, - lze odevzdávat v prodejnách s příslušným elektro zbožím
- olověné akumulátory - v režimu zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, lze odevzdávat v prodejnách s tímto zbožím
- rtuťové teploměry - nerozbité
- oleje motorové, převodové, olejové filtry, nádoby na tyto oleje
- zbytky ředidel a nátěrových hmot, obaly od těchto přípravků
- zbytky prostředků pro chemickou ochranu proti plevelům a škůdcům, obaly od těchto přípravků
- výrobky domácí spotřební chemie

Další možnosti k uložení některých nebezpečných odpadů:
- primární suché články (monočlánky) lze odevzdat v prodejnách s příslušným elektrozbožím a v kontejnerech umístěných spolu s kontejnery na separovaný odpad
- vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat v prodejnách elektro
- prošlé a nespotřebované léky odevzdávejte v lékárnách

Ukládání odpadů za poplatek pouze ve sběrném dvoře:

Od 1. 1. 2023 se za poplatek ve sběrném dvoře odebírá veškerý stavební odpad. Jedná se o odpady skupiny č. 17, např. 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek…., 17 06 04 Izolační materiály, 17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest……. a odpad 20 02 02 Zemina a kameny. Odpady jsou zpoplatněny dle platného ceníku na webu TS.

Od 1. 1 2023 platí nová Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - OZV č.1_2023 o stanovení obecního systému odpad. hosp.

Pneumatiky – jedná se o výrobky s ukončenou životností – lze předávat na sběrných místech systému zpětného odběru pneumatik (pneuservisy, prodejny pneumatik). Seznam zveřejněn na webových stránkách www.eltma.cz

Pro podnikatele

Podnikatelé využívají pouze sběrný dvůr v sídle Technických služeb na ulici Nádražní 33 v Lanškrouně za úhradu, dle platného ceníku TS.

Likvidace většího množství odpadů včetně výkopových zemin a stavební suti zajišťují Technické služby Lanškroun, s.r.o., na základě objednávky za ceny dle platného ceníku, který je k dispozici na webu TS a po dodání dokumentace dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Sankce Porušení povinností daných vyhláškou o odpadech obecním systému nakládání s odpady a případně dle zákona o odpadech č. 541/2021 Sb. fyzickou osobou nepodnikající, postihuje obec v přenesené působnosti.

Za porušení povinností se počítá i například uložení domovního odpadu mimo vyjmenovaná místa, tzn. vedle popelových nádob, kontejnerů na separovaný odpad, na veřejné prostranství, před vstupní vrata sběrných dvorů, skládky apod.

Fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání, která využívá obecní systém nakládání s komunálními odpady bez uzavřené smlouvy s obcí, uloží obec v přenesené působnosti sankci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.